From Gokuraku-ji to Hase

Last edited on Sun, 18/01/2015 - 17:45

This course is from Gokuraku-ji Station of Enoden to Hase Station. It's short and you can walk easily, and there are two major tourist destinations, Daibutsu (Great Buddha) and Hase-dera. Japanese TV drama, "Saigo kara nibanme no koi" was shot on location around here.

Course Summary:
Gokuraku-ji - Joju-in - Kokuu-Zodo ー Goryo-Jinja ー Hase-dera ー Kosoku-ji ー Kamakura Daibutsu