Kita-Kamakura to Zeniarai-Benten via Genji-Yama

2012/10/21 (日) - 13:30 - 源氏山 c源氏山

This is a walking course from Kita-Kamakura through the Genji-yama hiking trail to Zeniarai-Benten. There is also a route to Daibutsu instead of going down to Zeniarai-Benten. But if you go to Engaku-ji, Tokei-ji, and Jochi-ji in Kita-kamakura, it seems good to go to Zeniarai-Benten and go back to Kamakura Station.

Of course, if you're strong enough to walk much more, you have a option to visit Daibutsu and Hase-dera, then back to Kamakura Station by Eno-den.

Course Summary:
Kita-Kamakura Station - Engaku-ji - Tokei-ji - Jochi-ji - Genji-yama hiking trail - Zeniarai-Benten - Kamakura Station